Pečuj o výsadby ovocných stromů

Vysadili jste na podzim stromy nebo máte ve svém okolí jinou výsadbu mladých stromů? Nezapomeňte na jejich povýsadbovou a následnou péči. Hlavně ta totiž rozhoduje o tom, zda se naše vysazené stromy uchytí, zda neuschnou a jak budou v budoucích letech prospívat. Co všechno tedy můžeme pro nově vysazené a mladé stromy udělat?

JAK NA TO

Péče o půdu

Nutným předpokladem pro dobré zakořenění je dostatečná péče o půdu v okolí stromku. Ideální environmentálně příznivé řešení představuje mulčování.

Mulčujeme ideálně pomocí vyzrálého kompostu nebo hnoje, v případě nouze lze využít i čerstvě posekanou trávu, slámu, štěpku či seno. Mulč vrstvíme do výšky maximálně 10 cm a do průměru 1,5 m tak, abychom vytvořili misku ve které se bude zdržovat voda (viz obr.). Zároveň dbáme na to, abychom neutopili kmínek. Mulčujeme ideálně na jaře tak, aby se během jednoho roku materiál rozložil.

Mulčováním docílíme hned několika důležitých efektů:

  • Podpoříme půdní život v okolí stromu
  • Přerušíme vzlínání a odpar vody z půdy
  • Zamezíme vyrůst trávě, která je v prvních letech života stromu jeho hlavní konkurent v boji o živiny i vláhu

Pokud z nějakého důvodu nemůžeme vysazený stromek mulčovat (například kvůli hlodavcům), lze místo toho alespoň dvakrát do roka okolí stromku mělce okopat motykou (do hloubky 5 cm) – tím zajistíme přerušení vzlínání vody a zamezíme trávě v růstu.


Oprava oplocenek a úvazků

Nesázíme-li stromek přímo na oploceném dvorku, ale na volně přístupném prostranství, je nutné jej opatřit ochranou proti okusu volně žijící zvěří. Nejlépe poslouží drátěné svařované pletivo s většími oky. Takovými, která zamezí proniknutí býložravce ke kmeni, ale zároveň umožní pěstiteli operativně čistit výsadbovou misku a nežádoucí obrost kmínku, aniž by musel ochranu odstraňovat a znovu pracně instalovat. Z pásu pletiva stočíme kolem stromu a kotvícího kůlu válec, který pevně ukotvíme ke kůlu buď provazem (doporučeno), anebo hřebíky. Okraje válce spojíme znovu dohromady pomocí drátu na tolika místech, aby nevznikaly větší otevřené mezery. Ochranu proti poškození (včetně kotvení) je nutné zajistit minimálně na 10 let života vašeho stromu. Funkčnost oplocenky je vhodné v průběhu let kontrolovat. Dohlížíme na to, aby strom nevrůstal do oplocenky, aby v pletivu nebyli větší díry, kudy by mohla zvěř strom okusem poškodit. 

Zvláště v prvních letech po výsadbě je důležité upevnění kmene stromu k opěrnému kůlu pomocí úvazku. Ten by opět neměl kmínek stromu škrtit, odírat, ale zároveň by jeho uvázání mělo být dostatečně pevné, aby se zamezilo nadbytečnému naklánění stromu větrem. Kůl(y) by měly být po celou dobu být v zemi umístěné pevně, aby byly stromku skutečnou oporou. Pokud kůl v zemi uhnívá nebo není stabilní, je vhodné ho vyměnit za nový.

Více o tom, jak má správně vypadat oplocenka vysazeného stromu a připevnění ke kůlu se můžete dočíst v brožuře na webu zde.


Zálivka

V případě výsadby na podzim a dostatečného zamulčování není zálivka bezpodmínečně nutná. Pokud je však voda dostupná, zaléváme každý strom intenzivně (10—30 litrů) při výsadbě a v období extrémního sucha pouze v prvních dvou až třech letech.

Při výsadbě na jaře stromek hodně zalijeme ihned po výsadbě, a pak postupujeme obdobně během roku, zvláště v období velkých such. Více o mulčování, zalívce a suchu se můžete dočíst například zde